Bürohochhaus Rondo, Warschau
 Bürohochhaus Rondo, Warschau